วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการเสริมสร้างศิลธรรมฯ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 56

               ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศิลธรรม  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ทั้งนี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้รับเงินสนับสนุนจากเลขาธิการคุรุสภา  โดยให้ทางคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมในระหว่าง วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2556 นี้  ณ  วัดอาจาโรรังสี  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร (ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร)โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย
            1)  สังกัดเขตพื้นนที่การศึกษาประถมศึกษา                                   จำนวน    50  คน
            2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                       จำนวน    20  คน
            3)  สังกัด สช. / โรงเรียนการกุศลวัด                                               จำนวน    10  คน
            4)  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              จำนวน     7  คน
            5)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                           จำนวน     6  คน
            6)  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
                  และการศึกษาตามอัธยาศัย                                                     จำนวน     7  คน
            7)  สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                         จำนวน    3   คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น